stadgar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Bota FA!

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Jakobsberg i Järfälla kommun, Stockholms län.

§ 3 Målsättning
Bota FA! är religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda medvetenheten om sjukdomen Friedreichs ataxi. Syftet ska vara att påskynda framtagandet av botande behandling av Friedreichs ataxi.Föreningen ska bl.a.ordna pengainsamling ex. via

bössinsamling

lotterier
försäljning av varor
loppmarknader

sprida information om sjukdomen ex. via
hemsida
e-post
utskick

ordna utställningar
ordna föreläsningar och träffar
medverka på forskarmöten

Styrelsen har rätt att bjuda in allmänheten till speciella utåtriktade arrangemang.

§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som vill verka för föreningens målsättning, förbinder sig att följer dess stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Styrelsen har rätt att föreslå hedersmedlemmar. Förslaget skall föreläggas årsmötet, som beslutar.

Varje medlem äger en röst vid årsstämman. Rösträtten är personlig och kan utövas skriftligen genom ombud.

Medlem som inte fullgör sina ekonomiska ålägganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsstämman.

§ 6 Revisorer
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31/1.

Revisorerna ska senast två veckor innan årsstämman avge sin revisionsberättelse till styrelsen.

§ 7 Valberedning
Valberedningen har till uppgift att, senast två månader före årsstämman, underrätta styrelsen om vilka nomineringar som inkommit samt vilket förslag man kommer att förelägga årsstämman.

§ 8 årsstämman
Föreningens beslutande organ är årsstämman, och styrelsen. Ordinarie årsstämma utser styrelse, bestående av 5 (fem) ordinarie ledamöter samt 2 (två) suppleanter. Mandattiden för ordföranden är ett år och för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum ska dock två ledamöter väljas för ett år. Mandattiden är rullande. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsstämma. Vakant suppleantplats kan fyllas av medlem, utsedd av övriga styrelsemedlemmar, tills nästa årsmöte då posten skall tillsättas av en av medlemmarna framröstad person.

Valberedningen förelägger förslag på nomineringar till årsstämman men medlemmarna har rätt att nominera fram till respektive val är beslutat. Nomineras kan medlemmar i Bota FA!.

Ordföranden utses av årsstämman. övriga poster fördelas inom styrelsen.

Årsstämman utser två revisorer. Dessa får inte ha andra uppdrag i styrelsen men behöver inte vara medlemmar i föreningen.

Årsstämman utser valberedning bestående av två personer, varav en är sammankallade.

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räken-skapsåret.
Val av styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett eller två år enligt § 8,  revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år.
Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en ska vara sammankallande.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 9 Extra årsstämma
Extra årsstämma hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 10 Tidpunkt för årsstämman
Ordinarie årsstämma ska äga rum senast den 31 mars på plats och tidpunkt som styrelsen bestämmer. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse ska utsändas en månad före ordinarie årsstämma och sju dagar före extra årsstämma.

§ 11 Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Motionerna skall översändas till medlemmarna tillsammans med dagordning för årsmötet.

§ 12 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är från ordinarie årsmöte till och med nästkommande års årsmöte och det ekonomiska verksamhetsåret är kalenderår.

§ 13 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägen-heter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen ansvarar för att föreningens firma tecknas, dels av föreningens ordförande och av den som styrelsen utser, var för sig.

Föreningens löpande ärenden handhas av styrelsen och av styrelsen tillsatta verkställande utskott (kontaktpersoner).

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna för dessa är närvarande. Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Vid personval används öppen omröstning såvida ingen ledamot begär annat.

Arbetsfördelning inom styrelsen beskrivs i separat dokument, som upprättas och underhålls av styrelsen.

Styrelsen ska verka för att göra medlemmarna delaktiga i föreningens verksamhet.

$ 14 Förvaltning av donationsmedel
Av donationsmedel bildas en fond, om inte annat föreskrivits. Högst 20% av donationsmedlen får användas till löpande utgifter. Styrelsen har rätt att besluta hur dessa medel ska användas, inom ramen för ändamål som främjar föreningens syfte.

§ 15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 16 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut, med minst 2/3 av antalet avgivna röster, vid två på varandra följande årsstämmor, varav ett ska vara ordinarie. Dessa ska hållas med minst sex veckors mellanrum.Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas på ändamål som främjar det som varit föreningens syfte. Beslut om fördelningen fattas av styrelsen.